Quy trình đánh giá luận án tiến sĩ

Viết thuê luận án tiến sĩ uy tín:

Luận án tiến sĩ được tiến hành đánh giá qua hai cấp:

a) Cấp cơ sở;

b) Cấp Viện.

Điều kiện để nghiên cứu sinh được đề nghị bảo vệ luận án:

a) Đã hoàn thành luận án và chương trình học tập quy định như trong lưu đồ 3 trong thời gian quy định;

b) Đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng Khoa học Viện được chỉ định, các nhà khoa học cấp chuyên môn sâu liên quan đến luận án.
c) Luận án đáp ứng các yêu cầu quy định. Quy cách Luận án, tóm tắt luận án theo mẫu. d) Tập thể /người hướng dẫn có văn bản khẳng định chất lượng luận án; nhận xét về
tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh và đề nghị cho nghiên
cứu sinh được bảo vệ luận án;

e) Nghiên cứu sinh hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định như trên, nghiên cứu sinh nộp hồ sơ
cho Ban Đào tạo và Hợp tác Quốc tế. Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở gồm:

– Đơn đề nghị được bảo vệ trong đó có ý kiến đồng ý của tập thể hướng dẫn (theo mẫu tại phụ lục 10);

– Bản nhận xét đánh giá khẳng định chất lượng luận án của tập thể cán bộ hướng dẫn;

– Toàn bộ luận án và dự thảo tóm tắt luận án theo quy định (01 bản);

– Bản sao các công trình công bố;

– Biên bản sinh hoạt học thuật góp ý đánh giá cho luận án của NCS tại đơn vị chuyên môn được phân công theo quyết định của nghiên cứu sinh;

– 01 bản lý lịch khoa học;

– Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có).

3.1. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở:

Ban Đào tạo, Hợp tác Quốc tế căn cứ hồ sơ của NCS, làm tờ trình thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở. Hội đồng có ít nhất 7 thành viên, gồm Chủ tịch, Thư ký, hai phản biện và các ủy viên Hội đồng. Mỗi thành viên Hội đồng chỉ đảm nhiệm một trách nhiệm trong Hội đồng.

Luận án được gửi đến các thành viên của Hội đồng trước thời gian tổ chức họp Hội đồng đánh giá ít nhất là 15 ngày làm việc. Các thành viên Hội đồng phải đọc luận án và viết nhận xét trước khi dự phiên họp của Hội đồng đánh giá luận án.

Hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

a) Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng;

b) Vắng mặt Thư ký Hội đồng;
c) Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án;

d) Vắng mặt từ hai thành viên Hội đồng trở lên;

e) Nghiên cứu sinh đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Luận án chỉ được thông qua để đưa ra bảo vệ ở Hội đồng cấp Viện khi đã được hoàn chỉnh trên cơ sở các ý kiến đóng góp trong các phiên họp trước của Hội đồng và được từ ¾ số thành viên Hội đồng cấp cơ sở có mặt tại phiên họp cuối cùng bỏ phiếu tán thành

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở thông qua danh sách 50 đơn vị và cá nhân được nhận tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh và dự kiến danh sách 15 thành viên ở Hội đồng cấp Viện và trình Giám đốc Viện xem xét quyết định (theo mẫu tại phụ lục số 11).

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có thể tổ chức nhiều phiên họp nếu luận án chưa được thông qua và lần bảo vệ tiếp theo phải được tổ chức sau đó ít nhất 06 tháng. Nghiên cứu sinh phải chịu toàn bộ kinh phí cho những lần bảo vệ sau.

Sau khi được Hội đồng đánh giá cấp cơ sở thông qua, nghiên cứu sinh chỉnh sửa luận án theo góp ý của Hội đồng và hoàn thiện bản tóm tắt luận án trong thời gian tối đa 3 tháng. Sau 3 tháng kể từ ngày bảo vệ cấp cơ sở nếu nghiên cứu sinh không chỉnh sửa hoàn thiện và nộp lại thì kết quả buổi đánh giá bị hủy bỏ và phải bảo vệ lại. Kinh phí do NCS tự túc.

3.2. Trình l uận án c ấp Viện:

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở, hồ sơ gửi Giám đốc Viện đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp Viện.

Hồ sơ đề nghị được bảo vệ luận án cấp Viện của nghiên cứu sinh gồm:

a) Biên bản chi tiết nội dung thảo luận tại các phiên họp đánh giá luận án cấp cơ sở, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và Thư ký;

b) Bản giải trình các điểm đã bổ sung và sửa chữa của nghiên cứu sinh sau mỗi phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở, có chữ ký xác nhận và đồng ý của Chủ tịch Hội đồng, hai người phản biện luận án, những thành viên có ý kiến đề nghị bổ sung sửa chữa.

c) Hai bản nhận xét của hai người phản biện luận án;

d) Danh sách các đơn vị và cá nhân được gửi tóm tắt luận án;

đ) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ (nếu có);

e) Bản sao hợp lệ bảng điểm các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ, các học phần bổ sung (nếu có), các học phần của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ, điểm tiểu luận tổng quan và chứng chỉ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh;

g) Bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh và quyết định về những thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có);

h) Bản kê khai danh mục và sao chụp những bài báo, công trình công bố (đóng riêng)
liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

i) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có công trình đồng tác giả);

k) Luận án và tóm tắt luận án;

l) Trích yếu luận án; (theo mẫu tại phụ lục 12)
m) Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh);(theo mẫu tại phụ lục 13)

n) 03 bộ gồm: luận án, tóm tắt luận án, bản sao chụp các công trình công bố. Trong đó
có 02 bộ đã xóa tên nghiên cứu sinh và tập thể hướng dẫn.

3.3. Phản biện độc lập:

Trước khi thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện, Giám đốc Viện xin ý kiến của hai phản biện độc lập về luận án. Ý kiến của phản biện độc lập có vai trò tư vấn cho Giám đốc Viện trong việc xem xét đánh giá chất lượng của luận án tiến sĩ và quyết định cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án.

Danh sách phản biện độc lập là tài liệu mật của Viện. Đơn vị chuyên môn, người hướng dẫn và nghiên cứu sinh không được tìm hiểu về phản biện độc lập. Các phản biện độc lập phải có trách nhiệm bảo mật nhiệm vụ, chức trách của mình, kể cả khi đã hoàn thành việc phản biện luận án hay khi tham gia vào Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện.

Khi cả hai phản biện độc lập tán thành luận án, Giám đốc Viện ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh. Khi có một phản biện độc lập không tán thành luận án, Giám đốc Viện gửi luận án xin ý kiến của phản biện độc lập thứ ba.
Nếu phản biện độc lập thứ ba tán thành luận án thì luận án được đưa ra bảo vệ ở cấp Viện.

Luận án bị trả về để đánh giá lại ở cấp cơ sở nếu cả hai phản biện độc lập đầu tiên không tán thành luận án, hoặc phản biện thứ ba được lấy ý kiến không tán thành. Trường hợp này, luận án phải được chỉnh sửa và tổ chức bảo vệ lại ở cấp cơ sở. Nghiên cứu sinh chỉ được phép trình lại hồ sơ đề nghị bảo vệ sớm nhất sau 06 tháng và muộn nhất là 02 năm kể từ ngày luận án bị trả lại.

Luận án sau khi sửa chữa phải được lấy ý kiến của các phản biện độc lập lần đầu. Nếu lần này luận án vẫn không được chấp nhận thì Giám đốc Viện ra quyết định chấm dứt quá trình đào tạo tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh.

Thời gian đọc phản biện độc lập không ít hơn 04 tuần và không quá 08 tuần.

3.4. Ra quyết định thành lập Hội đ ồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện:

Khi nghiên cứu sinh đủ điều kiện để bảo vệ luận án cấp Viện, Giám đốc Viện ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện.

Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện gồm ít nhất 7 thành viên. Thành viên Hội đồng là những nhà khoa học: có học vị tiến sĩ khoa học hoặc tiến sĩ; có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín chuyên môn; am hiểu vấn đề nghiên cứu của luận án; có công trình liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh công bố trong vòng ba năm tính đến khi được mời tham gia Hội đồng. Số thành viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư ít nhất là 4 người; thành viên là tiến sĩ phải sau khi nhận bằng tròn ba năm. Số thành viên thuộc Viện không quá 03 người.

Hội đồng gồm chủ tịch, thư ký, ba người phản biện và các uỷ viên. Mỗi thành viên Hội đồng chỉ đảm nhận một trách nhiệm trong Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng phải là người có năng lực và uy tín chuyên môn, có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học, đúng chuyên ngành với luận án. Các phản biện phải là người am hiểu sâu sắc luận án, có uy tín chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học đó. Người phản biện phải có trách nhiệm cao về ý kiến đánh giá của mình đối với chất lượng của luận án. Các phản biện phải là người ở các
đơn vị khác nhau, không là cấp dưới trực tiếp của nghiên cứu sinh, không là đồng tác giả với nghiên cứu sinh trong các công trình công bố có liên quan đến đề tài luận án; không sinh hoạt trong cùng đơn vị chuyên môn với nghiên cứu sinh.

Người hướng dẫn nghiên cứu sinh, người có quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với nghiên cứu sinh không tham gia Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện.

Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến phản biện, sắp xếp thời gian và điều hành buổi bảo vệ. Sau khi bảo vệ, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo hoàn thành các thủ tục liên quan đến buổi bảo vệ để nộp đơn vị được giao nhiệm vụ.

Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ liên quan đến buổi bảo vệ, các văn bản nhận xét, tổng hợp các ý kiến nhận xét gửi đến trước buổi bảo vệ, ghi biên bản chi tiết của buổi bảo vệ và hoàn thành các thủ tục liên quan đến buổi bảo vệ để nộp đơn vị được giao nhiệm vụ.

Các phản biện đọc và viết nhận xét trong đó cần ghi rõ luận án có đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ hay không. Thời gian đọc và gửi nhận xét không quá 02 tháng. Nếu vì lí do nào đó không thể nhận xét được theo đúng thời gian quy định thì phải báo cáo lại để Chủ tịch Hội đồng trình Giám đốc kéo dài thời gian đọc và gửi nhận xét hoặc thay đổi người phản biện nếu cần.

Các thành viên Hội đồng đọc và nhận xét bằng văn bản gửi đến Viện trong thời gian tối đa là 02 tháng.

3.5. Chuẩn bị thủ tục trước bảo vệ luận án cấp Viện:

a. Sau khi có đủ các nhận xét của các thành viên Hội đồng và ít nhất 20 nhận xét tóm tắt luận án của các nhà khoa học gửi tới, Chủ tịch Hội đồng ấn định thời gian, địa điểm bảo vệ luận án và cho đăng báo, đồng thời tên đề tài luận án của nghiên cứu sinh đã được công bố công khai, rộng rãi trên trang web của Viện, trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên bảng tin của Viện và của đơn vị chuyên môn, trên báo địa phương hoặc trung ương, trước ngày bảo vệ ít nhất 10 ngày để những người quan tâm có thời gian tìm hiểu luận án và tham dự phiên bảo vệ;

b. Luận án, tóm tắt luận án phải được gửi đến các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học, các tổ chức khoa học theo danh sách đã được Giám đốc Viện quyết định và đã được trưng bày ở phòng đọc của thư viện của Viện ít nhất 30 ngày trước ngày bảo vệ. Toàn văn luận án, tóm tắt luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) và trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, luận điểm mới về khoa học và thực tiễn của luận án (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) đã được đăng tải công khai trên trang web của Viện và trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gửi đến địa chỉ duatin@moet.edu.vn) trước ngày bảo vệ 30 ngày;

c. Các thành viên Hội đồng phải có nhận xét về luận án bằng văn bản gửi đến cơ sở đào tạo 15 ngày trước ngày bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh;

d. Văn bản nhận xét luận án của các thành viên Hội đồng phải đánh giá đầy đủ, cụ thể về bố cục và hình thức của luận án; về nội dung, phương pháp, kết quả, ý nghĩa, độ tin cậy
của các kết quả đạt được, trong đó phải nêu bật được những luận điểm mới của luận án.

Hội đồng không tổ chức họp để đánh giá luận án nếu xảy ra một trong những trường hợp.

– Vắng mặt Chủ tịch Hội đồng;

– Vắng mặt Thư ký Hội đồng;

– Vắng mặt người phản biện có ý kiến không tán thành luận án;

– Vắng mặt từ hai thành viên Hội đồng trở lên;

– Nghiên cứu sinh đang bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

và không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điều a, b, c,d ở trên..

Giám đốc Viện quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng chấm luận án trong
trường hợp cần thiết và chỉ vì lý do bất khả kháng (như thành viên Hội đồng đi công tác nước ngoài dài hạn, ốm nặng không thể tham gia Hội đồng, hoặc khi có thành viên.

3.6. Tổ chức bảo vệ luậ n án cấp Viện:

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện.

Luận án phải được tổ chức bảo vệ công khai. Mọi thành viên Hội đồng phải có trách nhiệm tìm hiểu đầy đủ về bản luận án trước khi đánh giá.

Toàn bộ diễn biến của phiên họp đánh giá luận án phải được ghi thành biên bản chi tiết, đặc biệt phần hỏi và trả lời của nghiên cứu sinh cho từng câu hỏi. Biên bản phải được toàn thể Hội đồng thông qua, có chữ ký của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.

Luận án được đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các thành viên Hội đồng chỉ được bỏ phiếu tán thành hoặc không tán thành. Phiếu trắng được coi là phiếu không tán thành.
Luận án đạt yêu cầu khi có 6/7 hoặc 5/6 thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu tán thành.

Hội đồng phải có nghị quyết về luận án, trong đó nêu rõ:

a) Kết quả bỏ phiếu đánh giá luận án của Hội đồng;

b) Những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án;

c) Cơ sở khoa học, độ tin cậy của những luận điểm và những kết luận nêu trong luận án;

d) Ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và những đề nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu của luận án;

đ) Những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án;

e) Mức độ đáp ứng các yêu cầu của luận án;
g) Những điểm cần bổ sung, sửa chữa (nếu có) trước khi nộp luận án cho Thư viện
Quốc gia Việt Nam;

h) Kiến nghị của Hội đồng về việc công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh.

Nghị quyết của Hội đồng phải được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua bằng biểu quyết công khai.

Trình tự phiên họp của Hội đồng theo mẫu tại phụ lục 13.

Sau khi nghiên cứu sinh hoàn thành việc bổ sung, sửa chữa luận án theo nghị quyết của Hội đồng (nếu có) và có văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm xem lại luận án và ký xác nhận văn bản báo cáo của nghiên cứu sinh để lưu tại Viện và nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Đối với luận án đạt yêu cầu, thực hiện tiếp mục 6.4.

3.7. Bảo vệ lại luận án:

Nếu luận án không được Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện thông qua thì nghiên cứu sinh được phép sửa chữa luận án và đề nghị bảo vệ lần thứ hai muộn nhất trước 24 tháng kể từ ngày bảo vệ lần thứ nhất.

Thành phần Hội đồng đánh giá luận án như Hội đồng đánh giá luận án lần thứ nhất.
Nếu có thành viên vắng mặt, Giám đốc Viện bổ sung thành viên khác thay thế.

Không tổ chức bảo vệ luận án lần thứ ba.

Quá thời hạn 24 tháng kể ngày bảo vệ lần thứ nhất, luận án không được đưa ra bảo vệ.

3.8. Sau khi NCS hoàn thành việc sửa chữa luận án :

Hoàn thiện hồ sơ luận án gồm:

a) Biên bản chi tiết diễn biến của buổi bảo vệ luận án, câu hỏi của các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và những người tham dự, trả lời của nghiên cứu sinh cho từng câu hỏi;

b) Nghị quyết của Hội đồng;

c) Các bản nhận xét của tất cả các thành viên của Hội đồng, của các cơ quan và các nhà khoa học gửi tới Hội đồng;

d) Biên bản kiểm phiếu và các phiếu đánh giá;

đ) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh;

e) Danh sách Hội đồng có chữ ký của các thành viên tham dự buổi bảo vệ;

g) Giấy biên nhận luận án và tóm tắt luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam và của Thư viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: Hồ sơ gửi Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam gồm một bản luận án và một bản tóm tắt luận án (bao gồm bản in trên giấy và bản ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa CD). Bản luận án nộp các Thư viện gồm hai phần:

– Phần một là toàn văn bản luận án đã được bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp viện (nếu có);
– Phần hai là các tài liệu của phiên họp bảo vệ, đánh giá luận án cấp viện, đóng quyển cùng với luận án, bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp viện và danh sách thành viên Hội đồng; Các bản nhận xét của tất cả các thành viên Hội đồng; Biên bản và nghị quyết của Hội đồng đánh giá luận án cấp viện; Văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa trong luận án (nếu có) theo nghị quyết của Hội đồng cấp Viện,
có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện.

h) Tờ báo đăng tin ngày bảo vệ;

i) Bản in trang thông tin Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

từ khóa tham khảo:

Viết thuê luận án tiến sĩ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *