Thẻ: viết thuê luận án tiến sĩ

Quy trình đánh giá luận án tiến sĩ

Viết thuê luận án tiến sĩ uy tín: Luận án tiến sĩ được tiến hành đánh giá qua hai cấp: a) Cấp cơ sở; b) Cấp Viện. Điều kiện để nghiên cứu sinh được đề nghị bảo vệ luận án: a) Đã hoàn thành luận án và chương trình học tập quy định như trong […]

Read More