Bài tập phân biệt 'Many' và 'Many of'


“____ families have more than one car nowadays”. Bạn hãy điền từ thích hợp để hoàn thành câu.

Nguồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *