Trắc nghiệm cụm động từ với 'on'


“The company …….. on ten new workers to handle the increase in production”. Hãy điền động từ thích hợp vào chỗ trống.

Nguồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *